privacy verklaring

AVG Privacyverklaring bnrmkb b.v.

bnrmkb b.v., gevestigd aan de Valeriuslaan 49, 4707 BS Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens 

www.bnrmkb.nl

Valeriuslaan 49, 4707 BS Roosendaal  

+31(0)165 578 333 

Er is een aanspreekpunt Gegevensbescherming binnen bnrmkb die te bereiken is via privacy@bnrmkb.nl

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Eenieder die binnen onze organisatie werkzaam is, is verplicht zorgvuldig met persoonlijke gegevens van zowel collega’s, cliënten als van overige relaties om te gaan. Alle medewerk(st)ers worden regelmatig op deze privacy gewezen en dienen daartoe ook jaarlijks een verklaring te ondertekenen. 

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst, lezing of webinar. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat. Indien u via onze website informatie vraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Het is mogelijk dat u wordt benaderd om na te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen. Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke informatie. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor een beperkte aantal medewerkers binnen onze organisatie. Verkregen informatie worden in geen enkel geval aan derden verhuurd of verkocht. 

Er wordt tijdens uw bezoek aan onze site gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen. Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bnrmkb.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bnrmkb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk (per email of brief) verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bnrmkb.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@bnrmkb.nl


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er bestaat een wettelijk bewaarplicht van (financiële) basisgegevens voor bnrmkb van 7 jaren. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken dienen 10 jaar bewaard te worden. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: privacy@bnrmkb.nl


Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden welke u eveneens op deze site aantreffen. 


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

created by Bigbooom